درگاه پرداخت و شماره حساب های شرکت


حساب ها
به نام تیک رایانه پردازش شیراز
بانک ملت 4516191175IR220120000000004516191175
بانک تجارت 5735083734IR720180000000005735083734
پنل کاربری