درگاه پرداخت و شماره حساب های شرکت


حساب ها
به نام تیک رایانه پردازش شیراز
بانک ملت 4516191175IR2201200000000045161911756104338607960990
بانک تجارت 5735083734IR720180000000005735083734--
پنل کاربری